MUIC in Joint Degree Program with PolyU’s School of Hotel and Tourism Management
January 10, 2018
Mahidol University International College (MUIC-SCB) Business Case Challenge
January 10, 2018

นศ.มหิดล อินเตอร์สุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศแผนการตลาดระดับประเทศ

champ5

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายอริยะ พงษ์กุหลาบ นายปิยะวัฒน์ แสงประเสริฐกฤด และนางสาวกมลฉัตร จงวิริยะพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการเข้าร่วมโครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว “ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค” จัดโดยองค์การส่งเสริมกิจการฟาร์มโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศนียบัตร พร้อมด้วยทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท

กิจกรรมประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร มุ่งเน้นให้ความสำคัญแก่การศึกษาและเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ อาทิ วิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชน ซึ่งได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน โดยทีมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ภายใต้การแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.กันดาภา ตาณะสุต หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยนานาชาติได้คิดแผนการตลาดที่มีแนวคิดหลักคือความเรียบง่ายและพอเพียง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มคนเมืองได้ผ่อนคลายความเครียดในชีวิตประจำวัน โดยการเรียนรู้สิ่งใหม่ ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นโดยการร่วมทำกิจกรรมที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คพร้อมกันนี้วิทยาลัยฯยังคว้ารางวัลกองเชียร์ชนะเลิศอันดับที่ 2 มาครองอีกหนึ่งรางวัลด้วย

Recent post