มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย
January 12, 2018
Mahidol University International Night 2016
January 12, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) จาก นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน ได้นำเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) มอบให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อติดตั้งใช้ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สืบเนื่องจากโครงงานในรายวิชาศึกษาทั่วไป (MUGE101) ของนักศึกษากลุ่ม117 ที่จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสำคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED กลุ่มนักศึกษาจึงได้จัดทำหนังสือเพื่อขอรับเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ(AED) จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลยังเตรียมจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรและนักศึกษา

Recent post