พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติในเครือข่าย AUN-HPN
January 12, 2018

ประชุมโครงการ ECO TOWN มหิดลกับชุมชน จัดตั้งธนาคารขยะให้กับโรงเรียน 3 แห่ง

eco4

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการ ECO TOWN มหิดลกับชุมชน โดยการจัดตั้งธนาคารขยะให้กับโรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา), โรงเรียนวัดสุวรรณาราม (ดีราษฎร์รังสฤษดิ์) อำเภอพุทธมณฑล และ โรงเรียนวัดทรงคนอง (กิมไน้บำรุงวิทย์) อำเภอสามพราน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย มาส่งเสริมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียนและชุมชน โดยการส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะและการใช้ผลประโยชน์จากขยะที่ผ่านการคัดแยกแล้ว ซึ่งจะทำให้เกิดการลดประมาณขยะและเกิดรายได้ นอกจากนี้ยังส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างชุมชนคาร์บอนต่ำ เกิดพันธกิจชุมชนสัมพันธ์ ตามแนววัตถุประสงค์ของโครงการ โดยจะมีการจัดกิจกรรมเปิดโครงการในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Recent post