บรรยาย “ยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล”

มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าอันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities
January 10, 2018
ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประชุมหารือแนวทาง “โครงการความร่วมมือรถไฟฟ้า ม.มหิดล”
January 11, 2018

บรรยาย “ยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล”

po01

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล” ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย เรื่อง “การวิจัยทางสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลในบริบทใหม่ : ข้อสังเกตตามแผน 12 และยุทธศาสตร์ 20 ปี” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สำหรับการจัดการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความเชี่ยวชาญ เป้าหมาย และทิศทางการวิจัยระหว่างหน่วยงาน/คณะ/สถาบัน ที่ทำวิจัยโดยใช้องค์ความรู้และการพัฒนาเครือข่ายด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Recent post