ม.มหิดล ยื่นหนังสือต่อ สนช.แสดงเจตนารมณ์สนับสนุน พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ประเดิมการแข่งขันวันแรก คว้า 2 เหรียญทองและ 4 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์
January 11, 2018
ม.มหิดล จัด “กิจกรรมการออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล”
January 12, 2018

ม.มหิดล ยื่นหนังสือต่อ สนช.แสดงเจตนารมณ์สนับสนุน พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

smoke

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล ยื่นหนังสือถึงประธานสภานิติบัญัติแห่งชาติ รวมถึงประธานคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อให้ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อันจะเป็นการป้องกันเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากพิษภัยของบุหรี่ โดยสาระสำคัญดังนี้ ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและทำกิจกรรมรณรงค์ในทุกๆด้านเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยตระหนักถึงพิษภัยที่จะเกิดขึ้นจากการบริโภคยาสูบของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ ซี่งในปัจจุบันเด็กและเยาวชนจำนวนมากกลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ จากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่แฝงมาในกิจกรรมรูปแบบต่างๆของบริษัทผู้ผลิตยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยรักษาเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ…. ที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ ดังกล่าว โดยเฉพาะใน 6 ประเด็นหลัก ดังนี้

1) ต้องไม่มีองค์ประกอบกรรมการคุมยาสูบแห่งชาติที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับเป้าหมายการควบคุมยาสูบ

2) บริษัทบุหรี่ต้องเปิดเผยข้อมูลการตลาดตามที่กฎหมายกำหนด

3) บริษัทบุหรี่ต้องเปิดเผยส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามกฎกระทรวง

4) ต้องสามารถออกอนุบัญญัติเพื่อบังคับใช้มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบในอนาคต

5) คงบทบัญญัติห้ามบริษัทบุหรี่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การอุปถัมภ์ (CSR) ยกเว้นการอุปถัมภ์ที่บริษัทบุหรี่ดำเนินการกับเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ

6) คงไว้ซึ่งบทบัญญัติที่ห้ามการนำโลโก้บริษัทยาสูบ แสดงในสินค้าอื่นๆ ตามมาตรา 32

ซึ่งประเด็นเหล่านี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบุหรี่ ในกลุ่มของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อให้ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังกล่าวแล้ว อันจะเป็นการป้องกันเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากพิษภัยของบุหรี่ต่อไป

Recent post