มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Elsevier
January 11, 2018
อธิการบดีร่วมงานโครงการปาฐกถาพิเศษและมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี
January 11, 2018

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 5

personal1

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการนี้ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เน้นย้ำให้บุคลากรร่วมกันพัฒนา และผลักดัน มหาวิทยาลัยมหิดลให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ( World Class University) และมุ่งการทำประโยชน์ให้แก่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้สมกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่า “ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ”

Recent post