โครงการ “สาสุข มหิดล นำสุขภาพสู่ปวงชน”

นักวิจัย ม.มหิดล ค้นพบผักบุ้ง 5 ชนิดใหม่ของโลก สามารถศึกษาและพัฒนาต่อยอดเป็นยารักษาโรคได้
January 12, 2018
ทีม BART LAB คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอผลงานต่ออธิการบดี
January 12, 2018

โครงการ “สาสุข มหิดล นำสุขภาพสู่ปวงชน”

csr4

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ “สาสุข มหิดล นำสุขภาพสู่ปวงชน” รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล ประธานคณะกรรมการกลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ กล่าวรายงาน กิจกรรมในครั้งนี้คณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพของประชาชน การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ/โภชนาการ การแนะนำการดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ซึ่งผู้นำชุมชนและคนในชุมชนโค้งรถไฟยมราชให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจำนวนมาก ณ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Recent post