การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จาก สปป.ลาว รุ่นที่ 19 ค.ศ.2017

1 ล้าน 5 แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่ – ศิริราช นักศึกษาแพทย์วิ่งผลัดเชื่อมโยงน้ำใจคนไทย ระดมทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา
January 11, 2018
อธิการบดีให้โอวาทนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44
January 11, 2018

การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จาก สปป.ลาว รุ่นที่ 19 ค.ศ.2017

ph1

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 การฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 19 ค.ศ.2017 มีพิธีเปิดการฝึกอบรม โดย นางจิตเกษม ตัณฑศิริ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ฯพณฯ หลี บุนค้ำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดการฝึกอบรมโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า จากนั้นในช่วงบ่าย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ โปรแกรม 2 ระดับเมือง และหลักสูตรการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์-29 มีนาคม 2560) เดินทางมาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และมีการแนะนำหลักสูตร วัตถุประสงค์ เนื้อหา และวิธีการฝึกอบรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน

Recent post