บรรยาย “ยุทธศาสตร์และทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล”
January 11, 2018
พิธีเปิด และเสวนา เรื่อง “อายุรศาสตร์ก้าวไกลใต้ร่มพระบารมี” ในการประชุมวิชาการ 100 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช
January 11, 2018

ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประชุมหารือแนวทาง “โครงการความร่วมมือรถไฟฟ้า ม.มหิดล”

loxley2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร เจริญสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนิน“โครงการความร่วมมือรถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล” ร่วมกับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องรับรองคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เกิดจาการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาคการศึกษา กับภาคเอกชน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) มีแผนที่จะนำรถบัสขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าเข้ามาใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัย เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับการใช้รถพลังงงานไฟฟ้า ในด้านต่างๆ เช่น ระบบ Digital ภายในตัวรถ ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า และด้านวัสดุศาสตร์ต่างๆ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นผู้ที่รวบรวมข้อมูล ทำการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป

Recent post