Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่1/2560

ปล่อยตัวนักกีฬา “จูงกัน RUN”
January 11, 2018
1 ล้าน 5 แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่ – ศิริราช นักศึกษาแพทย์วิ่งผลัดเชื่อมโยงน้ำใจคนไทย ระดมทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา
January 11, 2018

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่1/2560

meet9

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยมีผู้ร่วมงานจากทุกกลุ่มสายงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

งาน “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโอกาสพบปะและสื่อสารกับทีมบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อการสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องในทิศทางการบริหารงาน เพื่อนำพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ จากการเปิดเวทีให้มีการซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยได้กำหนดให้มีการจัดงานปีละ 2 ครั้ง

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ การเน้นมหาวิทยาลัยไปสู่ Entrepreneurial / Innovation University มีการกำหนดให้ทุกหลักสูตรต้องเป็น Outcome – Based Education และต้องผ่านมาตรฐานนานาชาติ AUN-QA ปรับรายงานการเงินของทุกส่วนงาน และวางระบบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไปสู่ Eco – University และปรับสำนักงานอธิการบดีไปสู่ Office of Strategic Management (OSM) ภายใต้แนวคิด “จิตบริการ งานฉับไว สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ร่วมก้าวไป World Class University (WCU)”

นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ให้รู้แจ้ง รู้จริง ทั้งด้านกว้างและลึก มีทักษะประสบการณ์สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานสำเร็จ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในที่ถูกต้อง ตลอดจนมีจิตสาธารณะทำประโยชน์ให้สังคม

Recent post