เดือนตุลาคม 2563


ผลงานวิจัย

October 28, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (Mahidol Industry Connection Center : MICC) และ อาคาร MaSHARES Co-Working Space MB

October 26, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกความร่วมมือกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (ESCAP) เพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ SDG Solutions Lab

October 21, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการThe Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical workshops for academics Cohort 2

October 18, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรงในเขตกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563