เดือนกุมภาพันธ์ 2564


ผลงานวิจัย

February 9, 2021

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ Showa University ประชุมออนไลน์เพื่อจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์

February 8, 2021

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ PAPRSB Institute of Health Sciences, Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไน จัดบรรยายแลกเปลี่ยน ภายใต้กิจกรรม Virtual Mobility for Occupational Health

February 5, 2021

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. 2564 แด่ คณะเภสัชศาสตร์

February 5, 2021

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนาด้านการแพทย์ กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง