เดือนกุมภาพันธ์ 2564


ผลงานวิจัย

February 17, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 1 โครงการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือ (Consortium) ของผู้ประเมินการวิจัยและนวัตกรรม

February 16, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ University of Bremen ลงนาม The Mahidol – Bremen Strategic Partnership Agreement

February 16, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสติดตามและประเมินผลโครงการสำคัญด้านการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

February 16, 2021

กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล จัดอบรม “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 7