ผลงานวิจัย

November 11, 2022

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการ กับกรมทรัพยากรธรณี

November 11, 2022

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

November 11, 2022

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดเวทีเสนอผลการดำเนินงานโครงการ “สาธารณศิลป์” และเวทีนโยบายสาธารณะการบริหารจัดการสาธารณศิลป์ในบริบทสังคมไทยอย่างยั่งยืน

November 10, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Warsaw ประเทศโปแลนด์