ผลงานวิจัย

March 14, 2020

คำแถลงอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และการระงับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา (สำหรับใช้เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล)

March 14, 2020

นิยามผู้ป่วยและแนวทางการจัดกลุ่มผู้สัมผัสตามระดับความเสี่ยงต่อการรับเชื้อ และคำแนะนำในการปฏิบัติตน (อ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

March 13, 2020

MUIC and Siriraj Launch Cultural Walking Tour in Bangkok Noi Community

March 9, 2020

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เปิดห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) เพิ่มทักษะสู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)