ผลงานวิจัย

January 16, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพระบรมราชชนก

January 16, 2023

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ “Game of English and Math (GEM) 2023”

January 13, 2023

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการเชิงนโยบายเพื่อสร้างระบบบริการสุขภาพแบบเน้นคุณค่าสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย

January 13, 2023

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ UKPSF ประเภท Senior Fellow และผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล