ผลงานวิจัย

January 16, 2023

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ “Game of English and Math (GEM) 2023”

January 13, 2023

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการเชิงนโยบายเพื่อสร้างระบบบริการสุขภาพแบบเน้นคุณค่าสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย

January 13, 2023

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ตามกรอบ UKPSF ประเภท Senior Fellow และผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล

January 12, 2023

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน MUQD Webinar series 3 : T2I (Talk2Inspire) “เรื่องเล่าผ่านคนมหิดล” Learning From MU Best Practices ครั้งที่ 2 : “ครูพยาบาล: ต้องเป็นมากกว่าที่คิด”