เดือนกุมภาพันธ์ 2563


ผลงานวิจัย

February 28, 2020

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล 3 FINALISTS “Best Brand Performance on Social Media” (Hospital)

February 27, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 8 (กิจกรรมที่ 2 Workshop “การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning”)

February 27, 2020

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับสมาคมอนามัยครอบครัว ประเทศไทย จัดประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติครั้งที่ 9 “ครอบครัวไทยในยุคเปลี่ยนผ่านทางสังคม” (Thai Family in Social Transition)

February 27, 2020

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ แพทยสภา แถลงข่าวเรียกร้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงไวรัส COVID-19 ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันการแพร่ระบาด ด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง