ผลงานวิจัย

October 31, 2022

ม.มหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการแพลตฟอร์มพัฒนาทักษะแห่งอนาคตรองรับการลงทุนภาคการผลิตและบริการ” ระหว่างสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ กับ ไบร์ทเทอร์บี

October 29, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 16 International Associates of University (IAU) General Conference 2022

October 28, 2022

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ OHSU สหรัฐอเมริกา ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยโดยเฉพาะโรคติดเชื้อและ Advanced Management of Cancer

October 18, 2022

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2565