ผลงานวิจัย

December 1, 2022

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

December 1, 2022

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

November 29, 2022

ม.มหิดล จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

November 25, 2022

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The Fifth Annual Presidents’ Forum of the Alliance of Asian Liberal Arts Universities (AALAU)