เดือนมีนาคม 2564


ผลงานวิจัย

March 5, 2021

คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล จัดอบรม Transcranial magnetic stimulation (TMS) for neurological management: from laboratory to practice

March 2, 2021

วิทยาลัยวิทยาศาตร์และเทคโนยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

March 1, 2021
ศิริราช,รามา,SI,MED,RAMA,มหิดล,Mahidol

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการตามพันธกิจหลัก พร้อมผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

February 25, 2021

ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ได้รับคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็น 1 ใน 29 หน่วยงาน ที่เป็นตัวอย่างของการทำงานดูแลสุขภาพด้านพิษวิทยา