ผลงานวิจัย

September 21, 2022

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเฉลิมฉลองวาระสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา: การศึกษา เสริมอำนาจ สร้างแรงบันดาลใจ Celebration Human Rights and Peace Education: Educate; Empower; Inspire

September 20, 2022

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมพิจารณาบอกรับฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2566

September 19, 2022

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย

September 12, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือด้าน Social Engagement กับ Policy Advocacy (MUSEF Executive Visit)