ผลงานวิจัย

August 5, 2022

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ม.มหิดล จัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ ถอดบทเรียน วิเคราะห์ปัญหา แชร์มาตรการแก้ไข เหตุการณ์ “ไฟไหม้ผับ Mountain B”

August 5, 2022

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) และ ศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Important respiratory viruses in the 21st century” เตรียมรับมือโรคอุบัติใหม่ในอนาคต

August 5, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 40

August 5, 2022

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”