ผลงานวิจัย

August 4, 2022

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ครั้งที่ 3/2565

August 4, 2022

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมเพื่อยกระดับทักษะอุตสาหกรรมยาไทย: เส้นทางคุณภาพ – จากวัตถุดิบทางยาสู่ผลิตภัณฑ์

August 3, 2022

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2565

August 2, 2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่าย 10 สถาบัน เพื่อการผลิตบัณฑิตฉุกเฉินการแพทย์ ด้วยการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานอุดมศึกษา