คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่ (Mobile Clinic) พร้อมด้วยชุด PPE และหน้ากาก N95
May 27, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
May 29, 2020

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตศึกษา จากองค์กรยุโรป MusiQuE

DD7A57F1-5ADA-4FCB-9BBC-9117A7A4EF8D

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านดนตรีแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตศึกษาผ่านกระบวนการรับรองของ “MusiQuE” ซึ่งเป็นสถาบันด้านการรับรองคุณภาพหลักสูตรดนตรีของยุโรป ซึ่งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้รับการเข้าตรวจประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts: M.A.) และดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Music: M.M.) ผลปรากฏว่า ได้รับผลประเมินที่ดีเยี่ยมในทุกๆ มาตรฐานการประเมินของยุโรป จากความสำเร็จในการได้รับการรับรองคุณภาพของหลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต: ดศ.บ (Bachelor of Music: B.M.) ในปี 2562 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศ และการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการรับรองมาตรฐานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิตของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะมีผลไปจนถึงปี 2568

ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “หนึ่งในภารกิจหลักของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คือ ตอบรับนโยบายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้นการได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการศึกษาดนตรีของประเทศไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังเป็นตัวอย่างของการเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพและรับการสะท้อนความคิด ที่ช่วยส่งเสริมแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ ของการพัฒนาอีกด้วย

MusiQuE (Music Quality Enhancement) เป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาดนตรีในภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคอื่นๆ ซึ่ง MusiQuE ได้มีสถานะองค์กรอิสระในปี 2558 หลังจากที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของ สมาคมสถาบันดนตรีของยุโรป (Association of European Conservatories: AEC) ในปี 2560 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้เข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพในนะดับสถาบัน ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าว วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับผลการประเมินว่าเป็น “สถาบันที่มีความเป็นเลิศเป็นอย่างยิ่ง (Truly Exceptional Institution)” ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าว วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อเข้าสู่การประเมินคุณภาพของหลักสูตรต่อไป

อาจารย์ดริน พันธุมโกมล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิชาการและวิจัย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “หลังจากผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพที่เข้มข้นโดยคณะผู้ตรวจประเมิน การได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรของภูมิภาคยุโรปดังเช่น MusiQuE ถือเป็นก้าวการพัฒนาที่สำคัญของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมไปถึงสำหรับการศึกษาดนตรีในระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ความสำเร็จในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเทและมุ่งมั่นในคุณภาพ ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งในด้านของ หลักสูตร คณาจารย์ นักศึกษา การวิจัย สิ่งอำนวยความสะดวก และ การเป็นสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติอาจารย์ดริน พันธุมโกมล ยังกล่าวเสริมอีกว่า “ด้วยความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงทำงานอย่างหนัก เพื่อขอรับการรับรองหลักสูตร ในระดับดุษฎีบัณฑิตต่อไป โดยจะนำหลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Music) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตด้านดนตรี (Doctor of Philosophy in Music) เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองหลักสูตรต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังดำเนินการต่อเนื่องเพื่อนำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy Program: Ph.D.) และหลักสูตรดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Music Program: D.M.) เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานต่อไป โดยมีกำหนดการเข้าตรวจประเมินโดย MusiQuE ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้

ขอขอบคุณ คลังภาพถ่าย จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post