มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบของช่วยเหลือเพิ่มเติมชุมชนวัดสาลวัน และชุมชนใกล้เคียง ในโครงการ “ปัน ปัน” ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน
May 1, 2020
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มอบ​ face​ shield ให้แก่​ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
May 2, 2020

เสวนา Young MHESI Scholars’ Townhall Talk #4New Landscapes for Community Healthcare

EAF23DB7-1D83-4FC5-AF2F-A64C3C6F628A

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินการเสวนา Young MHESI Scholars’ Townhall Talk #4 “New Landscapes for Community Healthcare” การเสวนาออนไลน์แลกเปลี่ยนระหว่างอาจารย์และนักวิชาการด้านสาธารณชุมชนระดับตำนานแห่งเมืองไทย กับ อาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อกำหนดกรอบการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) ประกอบการจัดทำ “สมุดปกขาว (White Paper)” เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านร่วมการเสวนา ดังนี้ นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.รัฐพล ไกรกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.ภูษณิศา มีนาเขตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

การเสวนาครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยในประเด็น การบริการแบบบูรณาการระหว่างปฐมภูมิและสาธารณสุข ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบบริการ และภาคประชาชน การดูแลตนเองของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น และตามแนวคิด Interprofessional Education (IPE)

Recent post