มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ
May 18, 2020
ศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 107 มอบเครื่อง UVC Sterilizer ให้แก่สำนักงานอธิการบดี
May 19, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

S__3342387_0

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิง วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563 MUEdPEx-A2 (การตรวจติดตามแผนพัฒนา) ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ ประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอขอบคุณภาพจากคณะสัตวแพทยศาสตร์)

Recent post