การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันโภชนาการ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
May 20, 2020
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และร่วมพูดคุยกับผู้ที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงในชุมชน
May 20, 2020

วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล ส่งมอบชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

pic1

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.ศิริสุข รักถิ่น ผู้ช่วยคณบดีหน่วยธุรกิจและสังคมสัมพันธ์ ส่งมอบชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ยะลา จังหวัดยะลา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบาลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวนทั้งสิ้น 100 ชุด ผ่านโครงการ “จากใจถึงใจ” เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

Recent post