คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลการศึกษา เรื่อง วิถีชีวิตใหม่ กับ ระยะห่างทางสังคม
May 23, 2020
สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 : Childhood trauma in disruptive world
May 25, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก 2563”

en-day12

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันปลูกต้นศรีมหาโพธิ์เพื่อเป็นสัญลักษณ์วันสิ่งแวดล้อมโลก 2563 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้แทนส่วนภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ต้นของส่วนงานในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ และมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้มีกิจกรรมและโครงการต่างๆมากมายที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมในปีนี้จัดขึ้นในคอนเซ็ปต์ “Biodiversity” ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศ โดยจะมุ่งดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารและเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนมากกว่าระบบนิเวศอื่นๆ เช่น แหล่งนันทนาการทางน้ำ สวนเจ้าฟ้า อุทยานสิรีรุกขชาติซึ่งมีสมุนไพรมากกว่า 800 ชนิด รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัย

Recent post