การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
May 18, 2020
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ร่วมมอบสิ่งของ อาหารแห้ง ภายใต้โครงการ “เรือแบ่งปัน นาวา RILCA บริรักษ์”
May 20, 2020

ศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 107 มอบเครื่อง UVC Sterilizer ให้แก่สำนักงานอธิการบดี

u

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่อง UVC Sterilizer จำนวน 1 เครื่อง โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในนามศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 107 เป็นผู้แทนมอบ ให้แก่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post