Mahidol Virtual Run โครงการหนึ่งใน Mahidol Channel ระดมทุนให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนดีเเต่ขาดเเคลนทุนทรัพย์
May 20, 2020
วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล ส่งมอบชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์
May 20, 2020

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 สถาบันโภชนาการ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

005

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร. ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารสถาบันโภชนาการ ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563 MUEdPEx-A2 (การตรวจติดตามแผนพัฒนา) ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment โดยมี อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ไพฑูรย์ ศรีมนตรี ประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศในส่วนนี้ต่อไป

(ขอขอบคุณภาพจากสถาบันโภชนาการ)

Recent post