มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก 2563”
May 25, 2020
กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (iCulture) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ร่วมกับ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ร่วมจัดกิจกรรมโครงการมหิดลร่วมกันปันอิ่ม
May 25, 2020

สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 : Childhood trauma in disruptive world

child08

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 “Childhood trauma in disruptive world: Early intervention, the sooner the better” ความเจ็บปวดของเด็กในโลกผันผวน พร้อมให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อนาคตอุดมศึกษาไทยในวิกฤตโลกผันผวน” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ในการนี้ มีการปาฐกถาพิเศษ นิตยา คชภักดี ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ความเจ็บปวดของเด็กในโลกผันผวนกับผลกระทบทางสังคม” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล และการบรรยายในหัวข้อ “ประสาทวิทยาศาสตร์ของเด็กที่ได้รับประสบการณ์เลวร้ายในชีวิต” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ คชภักดี ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และอดีตกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอีกมากมาย พร้อมทั้งกิจกรรม Workshop ที่น่าสนใจสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application ZOOM Cloud Meetings

Recent post