สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำรายงานสรุป การเสวนา Young MHESI Scholars ครั้งที่ 4 เรื่อง “ภูมิทัศน์ใหม่ของสาธารณสุขชุมชนในยุค New Normal”
May 4, 2020
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล (ICT Mahidol) ทีม Minerva owl คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดไอเดียและสร้างสรรค์ผลงานในงาน “1st JobberHack Challenge ติดอาวุธเสริมทักษะด้านดิจิทัล”
May 7, 2020

4 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับอาเซียน AUN-QA

aun

มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองจาก ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 163 ระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2562 จำนวน 4 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (นานาชาติ) คณะกายภาพบำบัด

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างกระบวนการในการรับฟังเสียงจากลูกค้าทั้งจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้ผลงานวิจัย แหล่งทุนวิจัย รวมทั้งผู้ใช้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่ตอบโจทย์ประเทศชาติและสังคม เกิดเป็นผลสำเร็จตามเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคุณภาพบัณฑิต ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม พร้อมเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA), AUN-QA, WFME, AACSB, MusiQuE, TedQual อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการรับรองจาก ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาและสร้างมาตรฐานระดับหลักสูตรสำหรับมหาวิทยาลัยสมาชิกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั่วทั้งภูมิภาคและสอดคล้องกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งการย้ายโอนนักศึกษาหรือการเทียบเคียงหน่วยกิต ซึ่งถือเป็นการสร้างมาตรฐานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตรอุดมศึกษาในภูมิภาค การรับรองมาตรฐาน AUN-QA จะอยู่ได้ 5 ปี เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐาน

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานนานาชาติทั้งหมด 31 หลักสูตร ในจำนวนนี้ 15 หลักสูตรได้รับการรับรองตามเกณฑ์ AUN-QA และอยู่ระหว่างรอผลและเตรียมรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานอีกหลายหลักสูตร อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงนำผลการประเมินของเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ มาใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกต่อไป

Recent post