ม.มหิดล จับมือ University of Strathclyde แถลงเปิด “หลักสูตรร่วมนานาชาติวิศวกรรมศาสตร์ THAI-UK ระหว่าง Mahidol-Strathclyde” มุ่งเน้นเพิ่มบุคลากร และงานวิจัยคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมโลก
January 8, 2018
เปิดโครงการ Reduce & Reuse : Plastic Bag คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
January 15, 2018

โครงการ Enjoy Science “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

????????????????????????????????????

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ โครงการ Enjoy Science “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการศึกษา และเพื่อพัฒนากำลังคนที่มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดและทิศทางการพัฒนาของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือ สร้างความตระหนักต่อสะเต็มศึกษาและการศึกษาเพื่ออาชีพ

Recent post