อบรมนานาชาติ หลักสูตร “Adapting to Climate Change: Facing the Consequence”
January 15, 2018
แห่งเดียวในไทย…ศิริราชรักษามะเร็งตับ และมะเร็งตับอ่อนด้วยมีดนาโน
January 15, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล – กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

PH3

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ (1) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี (2) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (3) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และ (4) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยบันทึกข้อตกลงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – 2576

Recent post