ม.มหิดล จัดทำ“ดอกไม้จันทน์” จากใจถวาย “ในหลวงรัชกาลที่ 9”
January 15, 2018
งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3
January 15, 2018

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 9

new1

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 9 ปีงบประมาน พ.ศ.2560 และบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทและความสำคัญของบุคลากรใหม่ ต่อทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการนี้ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เน้นย้ำให้บุคลากรร่วมกันพัฒนา และผลักดัน มหาวิทยาลัยมหิดลให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ( World Class University) โดยนำหลักค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล (M-A-H-I-D-O-L) และหลักธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน พร้อมทั้งมุ่งการทำประโยชน์ให้แก่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้สมกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ว่า “ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ”

Recent post