คณะนักศึกษาในโครงการ Projects with Underserved Communities Thailand 2017 เข้าพบอธิการบดี
January 12, 2018
สานเสวนาเป็นเกียรติแด่ ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา
January 12, 2018

โครงการผลิตภัณฑ์ ต.ศาลายา เชิงสร้างสรรค์

product8

12 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการบริหารศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล คุณศิวะพร ทรรทรานนท์ ท่านปัจฉิมา ธนสันติ คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต นางสุทธินีย์ พู่ผกา ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.ธนิต ชังถาวร ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล และ ผศ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนศาลายา พร้อมมอบอุปกรณ์สำหรับบรรจุกระป๋องและฉลากบรรจุภัณฑ์ให้กับสวนป้าแจ๋วและบ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในโครงการผลิตภัณฑ์ ต.ศาลายา เชิงสร้างสรรค์

สำหรับโครงการผลิตภัณฑ์ ต.ศาลายา เชิงสร้างสรรค์ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ใช้มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา สร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างศักยภาพ ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้มีคุณค่า สร้างมูลค่าเพิ่ม นำรายได้กลับคืนเข้าสู่ท้องถิ่น พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นจุดขายเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้า นักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม อุดหนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในการชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งเพื่อขับเคลื่อนชุมชนศาลายาให้เป็นชุมชนยั่งยืนต่อไป

Recent post