พิธีเปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13
January 12, 2018
คณะนักศึกษาในโครงการ Projects with Underserved Communities Thailand 2017 เข้าพบอธิการบดี
January 12, 2018

โครงการอบรมผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 8

student3

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 8 ที่ระหว่างวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานโครงการอบรมฯ ซึ่งมีผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมโครงการ จำนวน 51 คน ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนานักศึกษายุค Thailand 4.0” โดยสรุปว่า ประเทศที่จะเจริญต้องปรับและเปลี่ยนตัวเองเพื่อสร้างความมั่นคั่งในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเกิดขึ้นในทุกประเทศ และThailand 4.0 จะต้องเป็นประเทศที่พึ่งตนเองได้ ลดการนำเข้า เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน มหาวิทยาลัยในฐานะที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนพัฒนาประเทศเป็นด่านหน้าของการเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศไทย 4.0 มีหน้าที่ให้การศึกษาสร้างคนที่มีคุณภาพสูงสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ เพื่อให้เป็นประเทศพัฒนาโดยทำให้มี Creativity & Innovation ซึ่งองค์ความรู้นั้นต้องมาควบคู่กับคุณธรรมดัง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งถือเป็นแกนหลักในการทำงานทุกอย่าง ทำให้ดำรงชีวิตที่สมดุลมีความสุข เศรษฐกิจมั่นคง ด้วยสังคมที่มีคุณธรรม มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีการกำหนดเป้าหมาย Mahidol University is determined a World Class University (WCU) คือ

1. บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรต้องเก่ง

2. มี Research Output มีองค์ความรู้ มี Resource ที่ดีและเพียงพอเพื่อความคล่องตัว

3. สามารถสร้างนวัตกรรมและสิ่งใหม่ได้

การทำให้ WCU เกิดขึ้นนั้น นักศึกษาจะต้องมีความรู้ทั้งแนวกว้างและแนวลึก (T-Shape) มี Soft Skill สามารถคิดวิเคราะห์ สื่อสาร และมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเมื่อสำเร็จเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดลไปทำงานในองค์กรต่างๆ ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร รู้ว่าองค์กรมียุทธศาสตร์อย่างไร ค่านิยมองค์กรคืออะไร มี Soft Skills มีความรู้ทางด้านการสื่อสาร สามารถบริหารจัดการ Rick Management และจะต้องมีความรู้ Digital skill ทักษะทางด้านดิจิตัล

Recent post