พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง ม.มหิดล กับ The Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI)
January 15, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล – กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
January 15, 2018

อบรมนานาชาติ หลักสูตร “Adapting to Climate Change: Facing the Consequence”

oas1

23 มิถุนายน 2560 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Adapting to Climate Change: Facing the Consequence” ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-23 มิถุนายน 2560 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 19 คน จากประเทศในภูมิภาคเอเชีย และองค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States: OAS)

 สำหรับการอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบะผลกระทบ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าอบรมต่อไป

Recent post