โครงการผลิตภัณฑ์ ต.ศาลายา เชิงสร้างสรรค์
January 12, 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนา Sustainability, Healthcare Supply Chain and Logistics Management Seminar ภายใต้การสนับสนุนจาก the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
January 12, 2018

สานเสวนาเป็นเกียรติแด่ ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา

peace5

15 มิถุนายน 2560 ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับในงานสานเสวนาเป็นเกียรติแด่ ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา (อดีตผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา) และนักวิชาการด้านสานเสวนาระหว่างศาสนา จากนั้น ศ.ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ นายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดงาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันสิทธิมนุษย์ชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแด่ ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา อดีตผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสมาคมปรัชญาและศาสนา รวมทั้งแลกเปลี่ยนถกเถียงทางทฤษฎีเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการสานเสวนาจากมุมมองที่หลากหลาย และฝึกทักษะและฝึกและฝึกปฎิบัติการสานเสวนาระหว่างศาสนา

Recent post