แถลงข่าวจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49

PC WELCOMES NEW STUDENTS
January 8, 2018
MUIC Hosts International Seminar on Migration in Asia
January 8, 2018

แถลงข่าวจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49

olympic4

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตนะนานุกูล รองเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ร่วมแถลงข่าวในโอกาสประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ และองค์กรพันธมิตร มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน เยาวชน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจาก 76 ประเทศ พร้อมด้วยตัวแทนประเทศผู้สังเกตการณ์อีก 3 ประเทศ รวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกว่า 600 คน ซึ่งในการแข่งขันจะมีผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 4 คน ซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 คน คือ นายบวรทัต บุญรักษ์ และ นายปภาภัทร์ ดิสนีเวทย์ ส่วนอีก 2 คน คือ นายวริศ จันทรานุวัฒน์ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นางสาวอภิสรา กวียานันท์ จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

การจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกนานาชาติครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการแสดงการยอมรับมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทยในเวทีวิชาการระดับโลกเท่านั้น แต่ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตกำลังคนที่มีความรู้เชิงนวัตกรรม รวมถึงสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ (Tech Startup) และเดินไปสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 15 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post