อธิการบดีให้โอวาทแก่ผู้เข้าแข่งขัน “การแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์”
January 11, 2018
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
January 11, 2018

คณะศิลปศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560

SH07

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่21 (Humanities and Social Sciences for Sustainable Development in the 21st Century )” ซึ่งจัดโดย คณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ได้นำเสนอผลงานและมีเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่มีต่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ภายในงาน ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ที่ยั่งยืน” โดย ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม (อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Let’s get fund” โดย อาจารย์ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “CEFR: Are English teachers ready for?” โดย อาจารย์ ร.ต.ท. (หญิง) ดร.จุฑามาศ ทองสองสี(อาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และการนำเสนอผลงาน Parallel session ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post