มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
January 11, 2018
ค่าย “Idea Green Kids Camp ตัวเล็กคิดการใหญ่” รุ่นที่ 1
January 11, 2018

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่

smoke4

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานต้อนรับ นางสาวอารีย์ มหานิล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการดำเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ การให้บริการเลิกบุหรี่ และการพัฒนาทางกายภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะทำงานของมหาวิทยาลัยมหิดลจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรบุคคล กองกิจการนักศึกษา งานสื่อสารองค์กร และคลินิคฟ้าใส ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม 314 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post