คณะศิลปศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560
January 11, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
January 11, 2018

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

child1

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็น ประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ในการนี้ ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานโล่ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ณ Shanghai Institutes for Biological Science เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยการส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย เป็นพี่เลี้ยง และมีนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก คอยดูแลและให้คำแนะนำระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยตนเอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจาก สสวท. สวทช. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย 8 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้ได้แรงบันดาลใจ และมีทัศนคติ ที่ดีในการทำการทดลองที่สนุก เกิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทยให้ดียิ่งขึ้น

Recent post