คณะศิลปศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560
January 11, 2018
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
January 11, 2018

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย