พิธีเปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13

ประชุมวิชาการ Global Classroom
January 11, 2018
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 8
January 12, 2018

พิธีเปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13

computer5

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 หรือ 13th Thailand Olympiad in Informatics (13thTOI) จัดขึ้นสืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขยายผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการไปสู่ นักเรียน ครู และผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งช่วยพัฒนามาตรฐานการศึกษา ในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน จึงได้มีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ในสาขาฟิสิกส์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 และสำหรับในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการจัดการแข่งขันเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขา คือ สาขาคณิตศาสตร์และสาขาชีววิทยา เพื่อให้มีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติครบทุกสาขาวิชา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิ สอวน. จึงมีมติให้มีการจัดการแข่งขันเพิ่มขึ้นในอีก 2 สาขาที่เหลือ คือ สาขาเคมี และสาขาคอมพิวเตอร์ สำหรับในสาขาคอมพิวเตอร์ มีการจัดการแข่งขันมาแล้ว 12 ครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2560 จะเป็นการจัดการแข่งขันในระดับชาติเป็นครั้งที่ 13 โดยมีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 12 – 15 มิถุนายน 2560 โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านปัญญา และพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งอาจารย์จากศูนย์ สอวน. ต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก นอกจากนี้ ยังเพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศเชิงวิชาการ และช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้เป็นที่สนใจของนักเรียน ครู และอาจารย์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการศึกษาของชาติ อันจะเป็นพื้นฐานสำหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของประเทศสืบต่อไป

Recent post