มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่
January 11, 2018
คณะสิ่งแวดล้อมฯ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560
January 11, 2018

ค่าย “Idea Green Kids Camp ตัวเล็กคิดการใหญ่” รุ่นที่ 1

013

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิดค่ายเยาวชน “Idea Green Kids Camp ตัวเล็กคิดการใหญ่” รุ่นที่ 1 เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

aมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ ด้วยการสร้างให้เกิดดุลยภาพของมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย มาทำกิจกรรมกลุ่มในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเสริมสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับตัวแทนผู้นำเยาวชนที่มาร่วมทำกิจกรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่ออีกทางหนึ่งด้วย

Recent post