งานวันคล้ายวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี
January 11, 2018
ประชุมวิชาการ Global Classroom
January 11, 2018

พิธีเปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม โรงเรียนวัดทรงคนอง

bank06

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน (กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม โรงเรียนวัดทรงคนอง) โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าววัตถุประสงค์ ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการ Eco Town มหิดลกับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินโครงพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย มาส่งเสริมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน โดยในเบื้องต้นเมื่อปีที่ผ่านมาได้มีการนำร่องด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม ซึ่งจุดเริ่มต้นของโครงการฯ เกิดจากการเล็งเห็นว่าเรื่องการคัดแยกขยะ รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ควรเริ่มปลูกฝังในโรงเรียน ซึ่งเด็กยังเป็นเยาวชน สามารถปลูกฝังได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างจิตสาธารณะให้กับเด็ก และบัญญัติ 12 ประการ ในข้อที่ว่าด้วยเรื่องการซื่อสัตย์ และอดออม

เพื่อการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้จึงได้จัดตั้งธนาคารขยะให้กับโรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม โรงเรียนวัดทรงคนอง โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ธันวาคม 2559 – กันยายน 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนประมาณ 1,500 คน บุคลากร ครู พนักงานโรงเรียน และประชาชนทั่วไป จำนวน 1,500 คน

การประเมินผลโครงการ ประเมินจากสมาชิกเข้าร่วมโครงการมีวินัยและเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะและสามารถนำขยะที่ผ่านการคัดแยกมาจำหน่ายให้กับโครงการได้ ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดรายได้แล้ว ยังจะส่งผลทำให้โรงเรียนเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีและเอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนอีกด้วย

Recent post