มหาวิทยาลัยมหิดล – กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
January 15, 2018
Smart Mobility for Salaya City (Smart Salaya)
January 15, 2018

แห่งเดียวในไทย…ศิริราชรักษามะเร็งตับ และมะเร็งตับอ่อนด้วยมีดนาโน

nano6

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานแถลงข่าว “แห่งเดียวในไทย…ศิริราชรักษามะเร็งตับและมะเร็งตับอ่อนด้วยมีดนาโน” ร่วมกับ รศ.นพ.พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ผศ.นพ.ตรงธรรม ทองดี หัวหน้าสาขาวิชารังสีวินิจฉัย อ.นพ.สมราช ธรรมธรวัฒน์ สาขาวิชารังสีวินิจฉัย และทีมแพทย์สหสาขาวิชาร่วมด้วย ณ ห้อง C203 ชั้น 2 อาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช

ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับในประเทศไทย การรักษามะเร็งตับที่ดีที่สุด คือ การผ่าตัด แต่ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ จะได้รับการรักษาด้วยวิธีการทางรังสีร่วมรักษา (interventional radiology) ได้แก่ การจี้ก้อนเนื้องอกเฉพาะจุด ซึ่งยังมีข้อจำกัด คือ ไม่สามารถรักษาเนื้องอกได้ในทุกตำแหน่ง ดังนั้นจึงเกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้น เรียกว่า การจี้ก้อนเนื้องอกด้วยมีดนาโน (Nanoknife®) ที่สามารถลดข้อจำกัดในการรักษาก้อนเนื้องอกเฉพาะจุดในตำแหน่งต่าง ๆ

ปัจจุบันการรักษาด้วยมีดนาโนนี้ ถูกนำมาใช้รักษามะเร็งตับที่อยู่ใกล้กับหลอดเลือดหรือท่อน้ำดีได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งใช้ในการรักษามะเร็งตับอ่อน ซึ่งเป็นมะเร็งที่ทำการรักษาได้ยากด้วยการผ่าตัด การรักษาด้วยวิธีนี้เป็นหนึ่งในโครงการการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและค่าใช้จ่ายสูง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีระยะเวลาดำเนินการไปจนถึง 30 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้การตรวจวินิจฉัยโรคจะผ่านขบวนการและขั้นตอนการรักษา ซึ่งแพทย์ผู้รักษาและทีมสหสาขาวิชาชีพจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละรายต่อไป ผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและค่าใช้จ่ายสูง สามารถติดต่อบริจาคได้ทุกวันที่ ศิริราชมูลนิธิ โทร. 0-2419-7658-60

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม ที่นี่

Recent post