งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3
January 15, 2018
อบรมนานาชาติ หลักสูตร “Adapting to Climate Change: Facing the Consequence”
January 15, 2018

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง ม.มหิดล กับ The Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI)

????????????????????????????????????

ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ The Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี” โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย และ Professor Dr.Won-Kyung SungDirector-general of Convergence Technology Research Division ผู้แทนจาก KISTI ร่วมลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากร การจัดการประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมทั้งพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ณ ห้องประชุม R-210 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post